Ľudia sexistické vtipy často tolerujú alebo ospravedlňujú ako neškodný druh zábavy. Napriek tomu majú tieto žarty skutočný, negatívny vplyv na svet.

Súvisia so sexistickým a násilným správaním, zhoršujú rodovú nerovnosť a zvyšujú toleranciu voči násiliu na ženách.

Sexistické vtipy súvisia so sexistickými postojmi a so sklonmi k násiliu na ženách

U mužov existuje súvislosť medzi sexistickým vtipkovaním, toleranciou násilia na ženách a násilným správaním.

Muži, ktorí sa zabávajú na sexistických vtipoch, alebo takéto vtipy hovoria, skôr znásilnia ženu, alebo ju budú sexuálne obťažovať, než tí, čo sexistickým vtipom neholdujú.

 • Muži, ktorí majú radi sexistický humor, častejšie veria mýtom o znásilnení (napríklad, že si žena “pýtala o znásilnenie”, ak bola pekne oblečená). Podľa prieskumu, uvedeného nižšie, tiež muži, obľubujúci sexistický humor, častejšie vyhlásili, že by prinútili niekoho k sexu, či by neváhali použiť fyzické, sexuálne, alebo psychické násilie. (Ryan & Kanjorski, 1998);
 • Existuje spojitosť medzi smiechom na sexistických vtipoch a pocitom odstupu od žien. V jednej štúdii mužov aj ženy tým väčšmi pobavil sexistický humor, čím menej sa identifikovali – čim väčší odstup cítili – od žien ako od skupiny. (Kochersberger, Ford, Woodzicka, Romero-Sanchez, & Carretero-Dios, 2014);
 • Experimentálne štúdie taktiež odhalili, že keď muži vidia, ako ich mužskí kolegovia sexuálne obťažujú ženy alebo sú k nim sexistickí, je vyššia pravdepodobnosť, že neznámej žene povedia sexuálne vtipy (Angelone, Hirschman, Suniga, Armey, &Armelie, 2005).

Sexistické vtipy zhoršujú rodovú nerovnosť

Výskumy poukazujú na to, že sexistické vtipy majú negatívny dopad na ženy. Napríklad, sexistický vtip môže:

 • spôsobiť pocit, že ženy nie sú v niektorých pracovných prostrediach alebo situáciách vítané;
 • aktivovať „hrozbu stereotypov“, kedy sa ženy boja, že svojím správaním naplnia negatívne stereotypy o svojej vlastnej sociálnej skupine;
 • spustiť ženské vnímanie samých seba ako predmetov, čo spôsobí, že sa ženy začnú viac zaoberať svojím vzhľadom (Thomas E Ford, Woodzicka, Petit, Richardson, &Lappi, 2015).

Sexistické vtipy vplývajú tiež na mužov – na ich sexistické postoje a správanie. Keď sa muži stanú svedkami sexistického humoru, môže to posilniť ich predsudky voči ženám. Napríklad:

 • V štúdii, zloženej z dvoch experimentov, viedol sexistický humor k  „uvoľneniu“ predsudku. V prvom pokuse muži po interakcii so sexistickým vtipom venovali len nižší objem peňazí ženskej organizácii. V druhom experimente mali muži po interakcii so sexistickým vtipom tendenciu znížiť rozpočet ženským organizáciám v porovnaní s inými organizáciami. Tento efekt sa nevyskytol v prípadoch, kedy mužov vystavili vážnym sexistickým tvrdeniam, alebo neutrálnym vtipom (Thomas E. Ford, Boxer, Armstrong, &Edel, 2008).

Niektorí ľudia si myslia, že humor môže „zjemniť“ sexizmus, alebo, že sexizmus vo forme vtipu nie je taký škodlivý, ako sexistické poznámky vyslovené s vážnosťou. Práve naopak. Existuje dôkaz, že humor robí sexistické vyjadrenia nebezpečnejšími a ťažšie konfrontovateľnými, než sú nevtipné poznámky. 

 • V dvoch vyššie spomenutých prieskumoch mali sexistické vtipy negatívnejší dopad než vážne podané sexistické tvrdenia. (Thomas E. Ford et al., 2008).
 • Ďalšia experimentálna štúdia porovnávala ženské vnímanie sexistických poznámok a ich reakciu na ne, keď boli podané vo forme vtipu a keď boli podané vo forme vážne mienených tvrdení. Pokiaľ išlo o tvrdenia podané formou vtipu, ženy zriedkavejšie považovali autora tvrdenia za sexistu a teda v menšej miere kritizovali poznámku. Navyše, keď bolo sexistické tvrdenie podané ako vtip, zvýšila sa v skúmanej vzorke tolerancia sexistického správania voči jednotlivej žene aj tolerancia sexuálneho obťažovania vo všeobecnosti. (Mallet, Ford, & Woodzicka, 2016).

Vystavenie sexistickým a násilie podporujúcim vtipom zvyšuje mužskú toleranciu násilia na ženách

Sexistické vtipy majú vplyv na mužské násilné postoje a správanie.

Výskum poukazuje na skutočnosť, že kontakt so sexistickým humorom, obzvlášť s humorom týkajúcim sa sexuálnych útokov (so vtipmi o znásilnení), môže zvýšiť mužskú akceptáciu znásilnenia a obviňovanie obetí.

Kontakt so sexistickým humorom tiež u mužov zvyšuje sklon k znásilneniu, ako aj agresivitu voči ženám. Vyplynulo to z výskumu, v ktorom tieto tendencie priznali samotní mužskí účastníci.

Rôzne experimentálne štúdie tiež demonštrovali dopad sexistických vtipov a vtipov o znásilnení. Sexistický humor, obzvlášť humor vzťahujúci sa na sexuálne útoky, môže zvýšiť mužskú agresivitu voči ženám a tendenciu diskriminovať ženy (Thomas E. Ford et al., 2008; Viki, Thomae, Cullen, & Fernandez, 2007).

 • Mužskí študenti, ktorí čítali sexistické vtipy, boli viac naklonení obviňovať obete a tiež mali vyššiu tendenciu k znásilneniu, v prípade hypotetických scenárov znásilnenia blízkej osoby (netýkalo sa to neznámych žien) (Viki et al., 2007).
 • Medzi výrazne sexistickými mužmi zvýšilo počúvanie sexistických vtipov z úst žien vôľu týchto mužov znásilniť ženu. V prípade mierne násilného scenára znásilnenia bol nárast vyšší, ak vtip povedala žena a nie muž. Ale v prípade vysoko násilného scenára pohlavie toho, kto vtip povedal, nehralo úlohu.  V krátkosti, „sexistický humor, pokiaľ je iniciovaný ženami, napomáha sociálnemu kontextu tolerancie sexizmu u mužov s vysokou mierou nepriateľských sexistických postojov“ (Romero-Sánchez, Carretero-Dios, Megías, Moya, & Ford, 2017).
 • Muži vystavení sexistickým vtipom vykazujú vyššiu tendenciu k znásilneniu v porovnaní s mužmi, ktorí boli vystavení nesexistickým vtipom. Toto platí zvlášť u mužov s vysokou inklináciou k násilnému sexizmu (Thomas & Viki, 2013).

Referencie

Angelone, D. J., Hirschman, R., Suniga, S., Armey, M., & Armelie, A. (2005). The Influence of Peer Interactions on Sexually Oriented Joke Telling. Sex Roles, 52(3-4), 187-199.

Ford, T. E., Boxer, C. F., Armstrong, J., & Edel, J. R. (2008). More Than “Just a Joke”: The Prejudice-Releasing Function of Sexist Humor. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(2), 159-170. 10.1177/0146167207310022

Ford, T. E., Woodzicka, J. A., Petit, W. E., Richardson, K., & Lappi, S. K. (2015). Sexist Humor as a Trigger of State Self-Objectification in Women. Humor, 28(2), 253-269.

Kochersberger, A. O., Ford, T. E., Woodzicka, J. A., Romero-Sanchez, M., & Carretero-Dios, H. (2014). The Role of Identification with Women as a Determinant of Amusement with Sexist Humor. Humor, 27(3), 441-460.

Mallett, R. K., Ford, T. E., & Woodzicka, J. A. (2016). What Did He Mean by That? Humor Decreases Attributions of Sexism and Confrontation of Sexist Jokes. Sex Roles, 75(5-6), 272-284.

Romero-Sánchez, M., Carretero-Dios, H., Megías, J. L., Moya, M., & Ford, T. E. (2017). Sexist Humor and Rape Proclivity: The Moderating Role of Joke Teller Gender and Severity of Sexual Assault. Violence against women, 23(8), 951-972.

Ryan, K. M., & Kanjorski, J. (1998). The Enjoyment of Sexist Humor, Rape Attitudes, and Relationship Aggression in College Students. Sex Roles, 38(9-10), 743-756.

Strain, M. L., Martens, A. L., & Saucier, D. A. (2016). “Rape Is the New Black”: Humor’s Potential for Reinforcing and Subverting Rape Culture. Translational Issues in Psychological Science, 2(1), 86.

Thomae, M., & Viki, G. T. (2013). Why Did the Woman Cross the Road? The Effect of Sexist Humor on Men’s Rape Proclivity. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology, 7(3), 250.

Viki, G. T., Thomae, M., Cullen, A., & Fernandez, H. (2007). The Effect of Sexist Humor and Type of Rape on Men’s Self-Reported Rape Proclivity and Victim Blame. Current research in social psychology, 13(10), 122-132.

Z anglického originálu od autora Michaela Flooda preložili Mária Ondeková a Dana Vitálošová.